ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท

พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 จำนวนอ่าน 1328 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 
ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนท
 

ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบ

ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน  กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักยภาพ สื่อมวลชน แบบมีส่วนร่วม   4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนที่จ.เชียงใหม่ตามข่าว

 

     ณ.ที่ ห้องพลอยไพลิน 2 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ผู้สื่ข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือรางานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน และพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัยและช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอและเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน (จชต.ต่อไป)

    กลุ่ม เป้าหมายที่เข้าอบรมได้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง โดยได้จัดอบรมภูมิภาคและ 2 รุ่นรุ่นละ 200 คน โดยเริ่มจากภาคกลาง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 จนมาถึงการอบรมในวันนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของภาคเหนือ  ที่ผ่านมาทาง กอ.รมน.ได้จัดอบรมฯมาแล้ว 6 ครั้ง ในจำนวนการฝึกอบรม ทั้งหมด 8 รุ่น

    ทั้งนี้ ทาง กอ. รมน.เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนที่มีคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผ่านการอบรมกิจกรรมนี้ แต่ละรุ่น จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 ท่าน และ 140 ท่าน เพื่อลงทัศนศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ มาให้ความรู้ ตลอดที่คณะสื่อมวลชนได้ทัศนศึกษาและดูงานในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

    ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวก โดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้าง ความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพ อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตาม พรบ.ฉุกเฉิน และได้ผ่านการตรวจโรคโควิด เป็นที่เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯตามข่าว (พรปวีณ์  มหาชน – รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 5 (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรม พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน. ( ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรม(พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน) และพัฒนาศักข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน