ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว

เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 จำนวนผู้เข้าชม 664 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว
 
ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว
 
ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว
 
ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว
 

ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว

ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าว

  ที่ สนง.ตำรวจแห่งชาติ กทม.ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 60 ว่าสํานักนายกรัฐมนตรีมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๑๙๔ ราย ดังนี้ ๑. พลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ๒. พลตํารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ ๓. พลตํารวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙) ๔. พลตํารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ๕. พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ๖. พลตํารวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ๗. พลตํารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๘. พลตํารวจโท ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ๙. พลตํารวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ๑๐. พลตํารวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ๑๑. พลตํารวจโท สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ๒. พลตํารวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๑๓. พลตํารวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ๑๔. พลตํารวจตรี ธณัท วงศ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล ๑๕. พลตํารวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ๑๖. พลตํารวจตรี สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ๑๗. พลตํารวจตรี สัญชัย สุนทรบุระ รองผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๘. พลตํารวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ๑๙. พลตํารวจตรี กรเอก เพชรไชยเวส รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ๒๐. พลตํารวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ๒๑. พลตํารวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ๒๒. พลตํารวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจทองเที่ยว ๒๓. พลตํารวจตรี จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ๒๔. พลตํารวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ๒๕. พลตํารวจตรี ชลิต แก้วยะรัตน์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๒๖. พลตํารวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ๒๗. พลตํารวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙

๒๘. พลตํารวจตรี ธิติ แสงสว่าง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑

๒๙. พลตํารวจตรี นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๓๐. พลตํารวจตรี พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๑. พลตํารวจตรี พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ๓๒. พลตํารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙

๓๓. พลตํารวจตรี พุทธิชาต เอกฉันท์ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

๓๔. พลตํารวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค๕  ๓๕. พลตํารวจตรี รณกร ศุภสมุทร รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน

๓๖. พลตํารวจตรี วิสาร์ท สมปราชญ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ๓๗. พลตํารวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ๓๘. พลตํารวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ๓๙. พลตํารวจตรี สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ๔๐. พลตํารวจตรี สุภธัช คําดี รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ๔๑. พลตํารวจตรี เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ๔๒. พลตํารวจตรี อนุรักษ์ แตงเกษม รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๔๓. พลตํารวจตรี อาชวันต์ โชติกเสถียร รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๔๔. พลตํารวจตรี อําพล บัวรับพร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ๔๕. พลตํารวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บังคับการตํารวจน้ํา ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ

๔๖. พลตํารวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๑๐ ดํารงตําแหน่งรองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๔๗. พลตํารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตํารวจจราจร ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๔๘. พลตํารวจตรี ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๔ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ๔๙. พลตํารวจตรี ชอบ คิสาลัง ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ๕๐. พลตํารวจตรี ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ๕๑. พลตํารวจตรี ณฐพล แสวงกิจ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๒. พลตํารวจตรี ทนัย อภิชาติเสนีย์ ผู้บังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๕๓. พลตํารวจตรี ธนยินทร์ เทพรักษา ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ๕๔. พลตํารวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ๕๕. พลตํารวจตรี นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ๕๖. พลตํารวจตรี นิตินันท์ เพชรบรม ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๕๗. พลตํารวจตรี ประเสริฐ พัฒนาดี ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ๕๘. พลตํารวจตรี ปิยะ สุขประเสริฐ ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค ๗ ๕๙. พลตํารวจตรี พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

๖๐. พลตํารวจตรี ฤชากร จรเจวุฒิ ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๖๑. พลตํารวจตรี วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ๖๒. พลตํารวจตรี สมชัย ตรีมธุรกุล ผู้บังคับการ โรงพยาบาลดารารัศมี ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ ๖๓. พลตํารวจตรี สมชาย เกาสําราญ ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ๖๔. พลตํารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ๖๕. พลตํารวจตรี สมัคร เสียงเลิศ ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๖๖. พลตํารวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บังคับการปราบปราม ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจสอบสวนกลาง

๖๗. พลตํารวจตรี สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเลย ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล

๖๘. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว

๖๙. พลตํารวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗

๗๐. พลตํารวจตรี สุรพล เกษประยูร นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ ๗๑. พลตํารวจตรี องอาจ ชุณหะนันทน์ ผู้บังคับการสนับสนุน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ นายพลตำรวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆจํานวน ๑๙๔ นายแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ตำรวจภาค5ได้ท่านพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ (ตำรวจน้ำดี)มาเป็นผู้บัญชาการเข้ารับตำแหน่งมีผู้ใต้บังคับบัญชามาให้การต้อนรับพร้อมสื่อฯมาทำข่าวรอการต้อนรับเต็มภาค5

 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
เตรียมโปรดเกล้านายพล183นายพลแล้ว!ชาญเทพ ขึ้นผบช.น. / กฤตธาพล ขึ้นรองผบช.น./ดำรงค์ศักดิ์ ขึ้นภาค 3/ชัชขึ้นผู้การทางหลวง/สุรชัยภาค 4 /โจ๊กสุเชษฐ์ขึ้นรองผบช.น.อาชวันต์ไป(ปส.ถิ่นเก่า)ตามข่าว
 
เด้ง!ผู้บัญชาการตำรวจภาค8เข้ากรุ!ต้อนรับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มือปราบหน้าหวานท่านพล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงามไปแทนโทษฐานสื่อฯ!ลงข่าวการให้ข่าวของท่านวิทยา แก้วภารดัย อดีตรมต.สาสุขฯ(บอกว่าภาค8มีการซื้อตำแหน่งจึงย้ายด่วน!)ตามข่าว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯตั้ง(น้าหมู)ท่าน พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์เป็น(ราชองค์รักษ์องค์รักษ์และเป็นพลโททหาร)ข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ไปแล้ว!ตามข่าว

 
ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มา เป็นประธานฯในพิธีเปิดงานการแสดงแสง สี เสียง สื่อ ผสม ชมการแสดงเรื่อง (250ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ) โดยมีท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ท่าน พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ
 
ผบ.ตร.เซ็นต์คำสั่งโยกย้ายนายพลตำรวจประจำปี2561ทั้งหมด245ตำแหน่ง ดร.โจ๊ก!ขึ้นเป็นผบ.สตม./สุทธิพงษ์ เป็นผบ.ชน./สุธีร์ เนรกัณฐี เป็นผบภ.6/มนตรี ผงาด!ภาค5/พูลทรัพย์ มาภาค3/ภาณุ รองภาค4 ชัยพร กลับนครบาล ที่ผบ.อนุมัติไปทำงานแล้ว! ตามข่าว
 
ตำรวจภาค5ได้ท่านพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ (ตำรวจน้ำดี)มาเป็นผู้บัญชาการเข้ารับตำแหน่งมีผู้ใต้บังคับบัญชามาให้การต้อนรับพร้อมสื่อฯมาทำข่าวรอการต้อนรับเต็มภาค5
 
ท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาผบ.ตร.และท่านพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ท่าน พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต ประธานสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มาร่วมทอดกฐินสามคีวัดป่าอุดมสันติธรรม บ้านม่วง จ.นครพนมได้เงินทำบุญ 13 ล้านกว่าเพื่อสร้างโบสถ์วัดป่าฯมีประธานชมรมน