ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว

อังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 จำนวนอ่าน 1217 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว
 

ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว

ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใช้ ค่าเสียหาย เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามข่าว

 

 

 

      ที่ห้อง ประชุม ณ ห้องประชุม 109 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกทม.  เมื่อ 5 เม.ย.64ท่าน พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง (นรม.)ได้ เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง (นรม.)  ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีท่าน วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) เข้าร่วมประชุม ห้องประชุม 109 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ อย่างมหาศาล และกำลังเป็นกระแสสังคมระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์/รักษาความอุดมสมบูรณ์ อย่างดีที่สุด ซึ่งการประชุมในวันนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบการดำเนินงานคุ้มครองพื้นที่ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วได้แก่หมู่เกาะกระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และแผนอนุรักษ์ พะยูนแห่งชาติ (ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565) จากนั้นที่ประชุม ได้เห็นชอบ(ร่าง)รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลฯ และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2563 โดยสรุป ระบบนิเวศทางทะเลมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งป่าชายเลน และแนวปะการัง คุณภาพน้ำทะเลร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์ดี และเห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) โดยมีเป้าหมายแนวปะการัง 149,025 ไร่ รวมถึงเห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดคำนวณมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดจากการทำลายพื้นที่แนวปะการัง นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ให้ ออกกฎกระทรวงป่าชายเลน จ.ระยองและจ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ด้วย สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบ ความร่วมมือกับจีนในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล รวมถึงการเสนอขอเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ UNเพื่อการพัฒนาการศึกษาวิจัย ด้านมหาสมุทร 

    ท่าน พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าทรัพยากรทางทะเลฯ ทั้งป่าชายเลน/ปะการัง/สัตว์ทะเลหายากและลดปัญหาขยะทะเล ที่ผ่านมา เพื่อเก็บมรดกทางธรรมชาติบริสุทธิ์ เหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปดังกล่าวตามข่าว (ปอ คลองตัน / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูจ่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม (คกก.) คุ้มครองทรัพยากรทะเล พอใจผลคืบหน้า ขอบคุณ ปชช.ร่วมปกป้องพะยูน โลมา ลดขยะทะเล เห็นชอบพื้นที่เพิ่มเติม อนุรักษ์ป่าชายเลน/ปะการัง อนุมัติเกณฑ์ชดใข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน