สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 จำนวนอ่าน 4237 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก  เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

                  ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.เชียงใหม่เข้ามาว่าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60

แพทย์หญิง ดุษฏี จึงศริกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางสถาบันฯได้จัดงานโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจคนผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันวิชาการ  วิจัยและพัฒนาสนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิแก่เด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความพิการทางกาย               ความพิการทางสมองปัญหาด้านการเรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กเพื่อให้การดำเนินงานเห็นเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานเป็น      วงกว้าง และต่อเนื่อง โดยมีการวางแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ในการประสานความร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็ก ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางรูปแบบการดูแลพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องร่วมกัน รวมถึงการพัฒนารูปแบบข้อมูลความรู้ พัฒนาการเด็กและการดูแลเด็กสำหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยผ่านระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และยังมีแผนการขยายเครือข่ายในการดูแลพัฒนาการเด็กร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านระบบเครือข่ายอาเซี่ยน (AEC)

                   ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมและแผนการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  โดยกรมสุขภาพจิต ยังได้ร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๘ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรที่ช่วยเหลือผู้พิการ Wheels of hope USA. บริษัท ICC International Co. Ltd .และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นวันรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและให้กำลังผู้พิการ และเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษ ผู้พิการที่ขาดโอกาสได้มีเวทีในการแสดงออก ตลอดจนเป็นการมอบความสุขผ่านกิจกรรมเกม นันทนาการดีๆ เช่น กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพัฒนาการ  การดูแลเด็กที่มีพัฒนากาล่าช้า  กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพ มอบของขวัญของรางวัล สำหรับเด็กและผู้พิการ  มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานช่วยเหลือผู้พิการ  มอบเกียรติบัตรและโล่ รางวัล RICD AWARD แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อผู้พิการและงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก    การตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งการจัดงานรณรงค์ดังกล่าว ได้มีการจัดขึ้นเรื่อยมาทุกปีโดยมีเด็กและคนพิการเข้าร่วมงานประมาณ ๒,๕๐๐ คน

อนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เห็นควรจัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสร้างเสริมให้ผู้พิการมีสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะดำรงชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

     ๔.๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     ๔.๒ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ                      ในการดูแลผู้พิการ

     ๔.๓ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางด้านสังคมของผู้พิการ

     ๔.๔ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงสมรรถนะและสมรรถภาพของผู้พิการ

     ๔.๕ เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนงานพัฒนาการเด็กและผู้พิการ (RICD Award) ๕.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ในวันที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๖๐นี้ขึ้นมาดังกล่าว(ข่าว/ภาพจาก.PR.สถาบันฯ ปู มหาชนรายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่มือถือของท่านได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและเป็นกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน