สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว

อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนอ่าน 1771 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าว

 

     ที่ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯจ.สระบุรี เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงาน และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ กำหนดให้วันที่ 22 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นศูนย์กลางการหาแนวทางในการพัฒนาโคนมในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดประชุมระดับนานาชาติภายในงาน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยง และรณรงค์การบริโภคนมของรัฐบาล เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพันธุ์โคนมและศักยภาพการผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ    สนับสนุนการเผยแพร่สินค้าดีของจังหวัดสระบุรี ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการโคนมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติซึ่งกันและกัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดโคนม การสัมมนาทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการจัดแข่งขันกีฬา ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอด้านวิชาการในการพัฒนาโคนมทั้งระบบ ด้านงานวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงาน กรมปศุสัตว์มีแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ด้านเกษตรกร ให้มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง (Smart Farmer) มีความเป็นผู้นำ Smart Leader ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการจัดตั้ง Feed center มีการเลี้ยงโคสาวทดแทน และมีการบริหารจัดการที่ดี ด้านมาตรฐาน นมมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ศูนย์รวบรวมน้ำนมและโรงงานแปรรูปได้ GMP ทำให้ได้นมที่ได้มาตรฐานสากล ด้านการตลาด ผลักดันให้มีการส่งออกมากขึ้น ส่งเสริมการบริโภคเพิ่มขึ้น และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น เช่น นมผง นมอัดเม็ด และชีส โดยการขับเคลื่อนฯ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (คน จอหอ/รายงาน/ PR…กรมปศุสัตว์/ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีท่านรัฐมนตรีและท่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จถวายรายงานตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน